Poison's kissala
Outi Niemi
Raisio
Puh. 050 549 8233

E-mail: outin@nic.fi